Meist

Igapäevane missioon

IGAPÄEVANE MISSIOON - Kogudus, kes mõjutab oma linna inimesi muudetud eludega, tunnistades evangeeliumi väest julgelt ja avalikult, ulatudes lootuse sõnumiga igapäevaselt välja nendeni, kes on Kristusest kaugel, elades välja Mt 28:19-20 misjonikäsku. 

Mt 5:14 "Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas."

Siit leheküljelt leiad evangelismi teemalisi deklaratsioone, kirjakohti, tsitaate ning raamatu viiteid, jutlused ja tunnistusi, et võiksid olla veelgi efektiivsem evangeliseerimisel.

 

 

DEKLARATSIOONID

 

Deklareerimine on Jumala Sõna välja rääkimine oma elu üle, et need tõotused saaksid nähtavaks meie eludes. See on vaimne seaduspärasus, et saame seda, mida ütleme, kui me ei kahtle. Kui soovid, et igapäevane evangelism saaks suuremal määral osaks sinu elust, siis tunnista järgmist:

 

- Jumal on andnud mulle lepitusameti ja Ta on pannud minu sisse lepitussõna. Ma olen Tema saadik kutsudes inimesi lepitust otsima Jumalaga. (2 Kr 5:18-20)

- Ma olen kirglik selle suhtes, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele, kuna see on ka Jumala igatsus. (1Tm 2:3-4)

- Ma olen armastatud sõltumata minu kuulutustöö saavutustest, sest olen vaba hukkamõistust ja käsumeelsusest Kristuses Jeesuses. (Rm 6:24, Rm 8:1)

- Mul on lihtne tuua tõe valgust pimedusse, sest kristlasena ma olen valguseks maailmas. (Mt 5:14-16)

- Igas tunnistamise takistuses peituvad just mulle jõukohased võimalused. (1Kr 10:13)

- Ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub (RM 1:16)

- Ma olen täis Jumala armastust ning kartusel ei ole  ruumi minu elus. (1Jh 4:18)

- Ma olen kättesaadav Jumalale, et kuulutada evangeeliumi. (Js 6:8)

- Ma olen igas olukorras sõltuv Jumalast ja Tema Vaimust, ega looda oma jõule ja tarkusele. (2Kr 3:5-6)

- Ma oman igapäevaselt lahingu mentaliteeti, sest tean, et olen vaimses sõjas ja olen võimeline võitma vaimsete relvadega. (Ef 6:12)

- Mul on aus, läbipaistev, ehe ja puhaste motiividega elu, kuna see võimendab minu evangeeliumi sõnumit. (1Pt 2:12)

- Ma usun, et minu kuulutus ja palved on alati mõjuvõimsad. (Jk 5:16)

- Minu lakkamatu palvevõitluse läbi saavad hinged vabaks pimeduse valedest ning sünnib palju uusi vaimulikke lapsi. (Mt 18:18-20)

- Mul on lihtne kuuletuda Jumalale, kuna mul on lähedane suhe Temaga, kus kogu mõistuslik ning lihalik saab eemaldatud. (Jh 5:19)

- Ma olen julge ja vaba hirmu vaimust, sest Jumala armastus minus ajab hirmu välja. (2Tim 1:7)(1Jh 4:18)

- Ma kardan Jumalat ja mitte inimesi, sest Jumal hoolib minust rohkem kui inimesed. (Õp 29:25) (Mt 10:28-31)

- Ma ei karda läbikukkumisi, sest Jumal aitab mul õppida ja kasvada nende läbi pöörates olukorra heaks. (Rm 8:28)

- Ma külvan pühendunult evangeeliumi lootust armastuses, isegi kui ei näe nende vilju. (1Kr 3:8)

 

KIRJAKOHAD

 

- “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.” (Mt 28:19)

- “Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.” (Mt 5:14-16)

- “Pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.” (1Pt 3:15)

- „See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.“ (1Tm 2:3-4)

- “Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.” (Mt 24:14)

- “Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas.” (Mt 10:32)

- “Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele.” (Rm 1:16)

- ”Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.” (2Tim 1:7)

- “Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses.” (1Jh 4:18)

- ”Inimeste kartmine paneb püünise, aga kes loodab Issanda peale, on kaitstud.” (Õp 29:25)

- “Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd.” (2 Tim 4:5 )

- “Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.” (Ef 6:12)

- “Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval.” (1Pt 2:12)

- “Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” (Ap 1:8)

- "Aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal, ning Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega." (Mk 16:20)

- “Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata! Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie Isa teadmata. Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke! Teie olete enam väärt kui palju varblasi.” (Mt 10:28-31)

- “Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaevanägemisele.” (1Kr 3:8)

- “Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!” (2Kr 5:20)

 
TSITAADID

- “Evangeliseerimine on sõbrustamine päästmata inimestega. Sõprus on ligimesearmastus ja ilma armastuseta puudub meie sõnumil alus.” - Tapani Suonto

- “Ainult need, kelles on arenenud sügavad piibellikud veendumused evangelismi vajalikkusest, suudavad välja astuda mugavuse kultuurist.” - Mark McCloskey

- “Iga olukord, kuhu me sisse jalutame, omab võimalust kellegi igavikku mõjutada” - Steve Carter

- “Meie nõrkus tõmbab Jumalat ligi. Ta ei suuda eemale hoida nendest, kes alandlikult ja ausalt tunnistavad kui meeleheitlikult nad vajavad Jumalat. Meie nõrkused teevad ruumi Jumala väele.” - Jim Cymbala

- “Palves algab kõik ja palves lõpeb kõik. Misjoni iga edusamm on otsene palve tulemus. - A. T. Pierson

- “Ainult võitlus hingede pärast sünnitab vaimulikke lapsi.” - Oswald J. Smith

- “Kõik katsed kuulutada evangeeliumi luhtuvad ilma Püha Vaimu elustava toeta. Püha Vaim ise on kõige tähtsam tunnistaja”, - Eddie Fox & George Morris

- “Ärkamine pole midagi muud, kui uus algus sõnakuulelikkuses Jumalale.” - Charles Finney

 “Jumal ei tasu vastavalt meie ülesandele, Ta tasub vastavalt meie ustavusele ja kuulekusele” - Daniel Kolenda

- ”Raskeimad olukorrad, millest me läbi läheme, toodavad suurima hulga vilja meie elus.” - Joyce Meyer

- “Iga kord kui sa põgened hirmu vangist, siis sa kasvad tugevamaks” - John Maxwell

- “Miks ma peaks kellegi võõra 10 sekundilist mõtet enda kohta kõrgemaks tõstma Jumala miljarditest mõtetest minu kohta. Ära karda inimesi, karda Issandat” - Ben Fitzgerald

- “Parem on teha midagi ja kasvõi ebaõnnestuda selles, kui olla midagi tegemata ja selles õnnestuda. Jumal juhatab neid, kes liiguvad.” - Tapani Suonto

- ”Edukad inimesed kogevad rohkem läbikukkumisi, ületavad rohkem probleeme, läbivad rohkem muutusi, tegelevad rohkema pettumuste ja hirmuga kui need, kes ei edene elus.” - John Maxwell

- “Ära kunagi hinda päeva edu lõikuse järgi vaid selle järgi kui palju oled külvanud” - John Maxwell

 

KUIDAS JUHTIDA INIMEST PÄÄSTELE?
 

1. Tunnista oma lugu 1-2 min jooksul. Kõige võimsam tunnistus evangeeliumi väest on meie muudetud elu. Esita oma pöördumise lugu nii selgelt, et inimene, kes kuulab seda siis teaks kuidas võtta Kristust vastu.

2.  Jaga Evangeeliumi 4 sammu. Vägi on evangeeliumis mitte evangeeliumi kuulutajas. (Rm 1:16)

a. Jumal armastab sind (kõiki) (1Jh 4:16)

b. Kõik on pattu teinud ja lahutatud Jumalast  (Rm 3:23)

c. Kristus on vastus inimkonna patuprobleemile

(Jh 14:6)

d. Inimesel tuleb see isiklikult vastu võtta

(Rm 10:9)

3. Kutse Kristust vastu võtta.

“Kuulutamine, mis ei kutsu inimesi vastu võtma Kristust on poolik” (Coleman). Evangelism = evangeelne sõnum + kutse otsustada. 

"Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse." (Rm 10:13)

4. Päästepalve

Paveta koos minuga need sõnad:

“Kallis Jumal, ma tulen sinu ette sest ma vajan sind. Andesta mulle kõik, mis ma olen teinud valesti. Ma usun, et sina surid minu pattude eest. Ma kahetsen oma pattu ja jätan selle maha. Palun tule minu südamesse ja ellu. Ma usun et Jeesus on Issand kogu mu elu üle. Muuda mu elu täielikult. Aita mul elada sinu plaani ja tahte kohaselt. Aitäh, et sa päästsid mind. Aitäh, et ma olen nüüd kristlane. Aamen”

 

PRAKTILISED SAMMUD

Identifitseeri kus oled evangelismi skaalal

- 7 vastuseis või ignorantsus tunnistamiste võimaluste kohta.

- 6 Teadlik vastutusest tunnistada, teadlik et teised tunnistavad

- 5 Arvab, et tunnistamine on hea asi mida teha.

- 4 Arvab, et tunnistamine on hea asi mida mina peaks tegema.

- 3 Avastab isikliku tunnistamise takistusi nagu hirm, kogemuse puudumine, koolituse puudumine.

- 2 Püüdleb aktiivselt et õppida ja ennast treenida 

- 1 Jälgib kuidas teised tunnistavad, palvetab teiste tunnistamise eest.

  0 Otsustab ise hakata ka tunnistama

+ 1 Tunnistab koos teistega, teiste toel

+ 2 Tunnistab kui mentor selle kohta regulaarselt küsib või pärib.

+ 3 Tunnistab sisemise motivatsiooniga ja julgusega

+ 4 Elab tunnistamise elustiili naudinguga

+ 5 Treenib teisi kuidas tunnistada

 

1. Hakka palvetama võimalusi tunnistamiseks. Sinu tahe on kõige algus.

2. Tee suvalistele inimestele komplimente, et harjutada suhtlemise hirmu ületamist.

3. Vii kellegile kingitus, toidupakk, või anneta raha, et väljendada Jumala headust.

4. Liitu aktsiooniga, kus jagatakse flaiereid, et inimesi kutsuda alfale, noortekale, kirikusse vms.

5. Võta eesmärgiks tunnistada oma usust või palvetada uskmatu eest 1x nädalas.

6. Söö iga nädalal koos kellegiga, kes ei ole koguduse liige.

7. Veeda aega lähedastega, keda võiksid kogudusse kutsuda.

8. Võta eesmärgiks juhtida keegi päästmisele.

9. Kutsu keegi endaga kaasa kuulutama.


SOOVITUSLIK LUGEMINE

“Nõnda öelgu Issanda lunastatud” - Eddie Fox & George Morris

“Evangelism” - Liam Parker

“Üllata Maailma” - Michael Frost

“Meistri Plaan” - Robert Coleman

 

JUTLUSED