Meist

Jüngerdav eluviis

JÜNGERDAV ELUVIIS

Kõik saavad mentordatud, et kasvada Kristuse sarnaseks ja jüngerdada teisi Kristuse järgijateks.

 

Siit materjalist leiad jüngerluse teemalisi deklaratsioone, kirjakohti, tsitaate, raamatu viiteid ning praktilisi näpunäiteid, et võiksid õitseda jüngrite tegemise elustiilis. 

 

DEKLARATSIOONID

Deklareerimine on Jumala Sõna välja rääkimine oma elu üle, et need tõotused saaksid nähtavaks meie elus. See on vaimne seaduspärasus, et saame seda, mida ütleme, kui me ei kahtle. Kui soovid, et jüngrite tegemine saaks suuremal määral osaks sinu elust, siis tunnista järgmist:

- Ma olen Kristuse jünger ja järgin Tema plaane, loobudes vaimses mõttes oma elust. (Mt 16:24)

 - Mul on mentor(id), kes aitab(vad) mul kasvada küpseks kristlaseks ja muutuda Kristuse sarnaseks. (Ef 4:11-13)

- Ma olen õpetatav. (Õp 12:15)

- Ma aitan teistel kasvada Kristuses, ületades enda isekuse ja välise vastuseisu. (Jh 15:12-17; Lk 22:31-32) 

- Ma võtan ustavalt ja emalikult hoolt noorte kristlaste eest,  keda Jumal on mu hoolde usaldanud. (2Tm 2:2)

- Ma veedan piisavalt aega jüngritega, sest Jeesus pidas koos veedetud aega oluliseks. (Lk 8:10, Mt 28:20)

- Ma elan eeskujulikku elu, sest mu eluviis mõjutab mind ümbritsevaid inimesi käituma sarnaselt. (Jh 13:15)

- Ma kaasan uue kristlase ellu teisi usklikke, et tema vaimulik perekond oleks talle toeks. (Ap 2:42-47)

- Ma julgustan jüngreid omakorda jüngreid tegema, sest ainult nii jõuab evangeelium kõige kiiremini Kristuse käsu kohaselt maailma otsteni.

(Mt 29:19)

KIRJAKOHAD

- “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.” (Mt 28:19)

- “Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle!” (Mt 16:24)

- “Sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud.” 

(Jh 13:15)

- “Ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi.” (2Tm 2:2)

- “Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks.” (Jh 15:8)

- “Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses.” (1Tm 4:12)

- “Pane tähele iseennast ja õpetust; jää kõigesse sellesse püsima; kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulevad.” (1Tm 4:16) 

- “Pigem julgustagem üksteist iga päev, niikaua kui veel öeldakse „täna”, et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi!” (Hb 3:13)

- “Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk!” (Hb 13:7)

- “Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger.”

(Lk 14:27) 

- “Ei ole jünger õpetajast üle, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja.” (Lk 6:40) 

- “Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.” (Hb 10:24) 

TSITAADID

- “Inimeste väljaõpetamiseks peab olema valmis võtma aega, et suhelda nendega tundide viisi ja lävida ka tavaelu olukordades.” LeRoy Eims

- “Selleks, et inimesed tuleks sinuga kaasa, pead esmalt nendega kaasa minema.” LeRoy Eims

- “Kus pole kaasatust, pole ka väljaõpet. Selleks, et täita oma väljaõpetatava vajadusi, peame tundma teda inimesena ja olema kaasatud ta ellu.” LeRoy Eims

- “Hoia selle inimese ligi, kuniks temast on saanud Kristuse jünger. See tähendab aidata tal kasvada seni, kuniks ka tema võtab hoolt uute kristlaste eest.” Harry Leesment

- “Uute kristlaste eest hoolitsemine on kasvava koguduse kõige olulisem teenistus. Pole ühtki teist teenistust koguduses, mis oleks võrreldav sellega, et tavaliikmed kannavad hoolt uute kristlaste eest.” Harry Leesment

- “Iseendale suremine toob kaasa kõige viljakamad, väelisemad ja efektiivsemad kristlased.” Harry Leesment

- “Jeesus nõudis oma jüngritelt vaid seda, et nad Teda järgiksid. Issand ei edastanud teadmisi mitte seaduste ja dogmade kaudu, vaid oma isiku kaudu, nendega koos elades ja käies.” Robert Coleman

- “Kristuse jüngriks olemine tähendas palju enamat kui vaid rõõmu Messia tõotusest - see tähendas anda kogu oma elu Issandale, Talle täielikult alistudes.” Robert Coleman

- “Kõigest tähtsam on leida inimesed ja koolitada nad omakorda inimeste püüdjaiks.” Robert Coleman

- “Jüngerdamine on kiireim viis Jeesuse misjonikäsu täitmiseks.” Gene Warr

- Eeskujuks olemine ei ole üks väljaõppe viise, vaid ainus viis.” Gene Warr

- “Ühised sugulussidemed (laiem perering), ühised sõprussuhted (sõbrad ja naabrid) ja ühised liitvad tegurid (konkreetsed huvid, tööalased suhted ja vaba aja veetmine) on endiselt need, mille kaudu enamus inimesi saab kristlaseks ka tänapäeval.” Win Arn

- “Meeskonnatöö muudab jüngerdamise efektiivsemaks, sest mida enam ja erinevaid kontakte mittekristlasel Kristuse Ihuga on, seda terviklikumalt ta Kristust näeb.” Win Arn

- “Sa võid ju õpetada sellest, mida tead, aga paljundada saad vaid seda, milline sa oled.” John C. Maxwell

- “Inimesi võimestades ei mõjuta sa ainuüksi neid, aga ka kõiki teisi, keda nemad mõjutavad.” John C. Maxwell

- “Kui hoolime rohkem sellest, et teised ja mitte niivõrd me ise oleks suurimad, saame kohe kindlasti jumalikku armu olla selliselt “suurimad” nagu Jeesus seda mõtles.” Steve Backlund

-“Kristlus ilma jüngerdamiseta on alati kristlus ilma Kristuseta.” Dietrich Bonhoeffer

-“Ainuüksi jünger saab teha jüngreid.” A. W. Tozer

- “Pääste on küll tasuta, aga jüngerdamine läheb meile maksma kõik, mis meil on.” Billy Graham

- “Jüngerdamine on eluviis, mis on täis suhteid ja iseenese panustamist teistesse.” Tundmatu

 

UUE KRISTLASE JÜNGERDAJA ESMAÜLESANDED

1. Hoia algul igal nädalal kontakti ja palveta oma jüngerdatava eest. Beebi ei jää üksi ellu. Sina oled tema vaimulik ema ja ta vajab sinuga esimest kontakti juba 24h jooksul. Palvetage koos; jaga talle, mida Jumala Sõna ütleb; julgusta teda palvetama, lugema Jumala Sõna ja tunnistama oma usku. Vasta ta küsimustele Jumala Sõna põhjal, kaitse teda valede eest ja aktsepteeri teda armastuses ja kannatlikkuses.  

2. Kaasa teda kuhugi gruppi: kodugruppi, Alfasse, hobisporti, kirikusse jne. Ta vajab kogukonda ja ühtekuuluvustunnet. Statistika ütleb, et püsima jäävad enamasti need, kellel tekib kirikus 5 kuni enam sõpra. Tema pilt Kristusest täieneb läbi teiste liikmete.

3. Vii temaga läbi piibliõppekursus nagu “Avasta” või “Järgne”. Ta vajab õpetust ja kasvuvõimalusi. Tee “Avasta”-gruppi kas üks-ühele või grupis, aga tea, et uus kristlane peab saama kohe nina Piiblisse. Jumala Sõna aitab tal toituda, kasvada ja muutuda vaimulikult iseseisvaks. 

4. Aita tal leida üles oma vaimuannid ja julgusta ning soodusta teda neid kasutama. Peegelda talle oma eeskuju kaudu vaimuande: õpeta keeltes rääkimise kohta praktiseerides seda koos. Minge koos Kristust kuulutama, tervendage koos haigeid. Prohveteeri talle ja pane teda prohveteerima. Palu tal sind vaimulikus töös abistada või teenida kaasa mõnes kiriku valdkonnas.

5. Õpeta talle, kuidas tunnistada oma usust, kuulutada evangeeliumi, juhtida kedagi Jeesuse juurde ja kuidas ta ise võiks hoolitseda uue kristlase eest. 


SOOVITUSLIK LUGEMINE

“Meistri Plaan” - Robert Coleman

“Vaimulik abiline” Harry Leesment

“The Master’s Plan for Making Disciples” - Win & Charles Arn

“The lost art of Disciple making.” - LeRoy Eims

“Making Disciples” - Gene Warr

 

JUTLUSED